BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, 2024-nji “Pähim paýhas ummany-Magtymguly Pyragy” ýylynyň mart aýynyň on dördünde tassyklanan Gender boýunça düşünjäniň ynsan saglygyna ýetirýän täsiri we ýokanç keselleriň öňüni almak barada ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, “Ýokanç keselleriň öňüni almak we gender deňligi” atly geçiriljek çäreleriň iş meýilnamasyna esaslanyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşmesiniň geňeşiniň şeýle-de Lebap welaýat inçekesel hassahanasynyň bilelikdäki ylalaşylan meýilnamasyna laýyklykda welaýatyň çäginde ýerleşýän birnäçe zawod-fabrikalarda zähmet çekýän işçileriň arasynda wagyz-nesihat çäreleri geçirilip başlandy. Şeýle çäreleriň biri Türkmenabadyň tikin fabriginiň uly zalynda 120-ä golaý işçiniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň degişli hünärmenleriniň “Durmuş taýdan inklýuziw jemgyýet - ähli agzalaryň bilim almaga, zähmet çekmäge, öz durmuş we medeni gyzyklanmalaryny durmuşa geçirmäge, şeýle-de saglygyny dikeltmäge hukugy bolan jemgyýetdir” ýaly pikirleri öňe sürdiler. Lebap welaýat inçekesel hassahanasynyň lukmanlarynyň hem-de Lebap welaýat Zenanlar birleşmesiniň geňeşiniň agzalarynyň ýaş ýa-da ýaşuly, zenan ýa-da erkek, durmuş we ykdysady ýagdaýyna garamazdan ynsan durmuşyna uly orun berilýär. Çäräniň dowamynda diňleýjilere prizentasiýalar arkaly  çykyşlar görkezildi we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi tarapyndan degişli neşirleri paýlanyldy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13578705
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
8831
16034
428583
581236
13578705

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23