BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem-de ABŞ-yň konsalting kompaniýasy bolan QED Group LLC ABŞ-yň ilçihanasy, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen bilelikdäki ylalaşygy esasynda ýurdumyzda Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleriniň, meýletinçileriniň we höwesjeň ýaşlaryň, ylaýta-da mekdep ýaş aýratynlygy bolan okuwçylaryň iňlis dili boýunça ýokary hilli bilim almaklaryna ýardam bermekde maksatnama durmuşa geçirilýär. Muňa baglylykda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi köp taraply ynsanperwer iş ugurlaryny amala aşyrmak bilen welaýatyň çäginde ýaşaýan we okap terbiýe alýan çagalaryň mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, bölümiň döwrebap abzallaşdyrylan okuw otagynda iňlis dilini çuňňur öwrenmäge höwesjeň ýaşlarmyz üçin tapgyrlaýyn tölegsiz iňlis dili sapaklaryny geçirýär.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13577557
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7683
16034
427435
581236
13577557

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23