BAŞ SAHYPA

8-nji maý Halkara Gyzyl Haç hereketiniň döredilen güni mynasybetli, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Ahal welaýat bölümi, Ak bugdaý etrabynyň “Tebigy we takyk ugurly okuw derislerini çuňlaşdyrlan 46-njy orta mekdebiniň okuwçy meýletinçileriniň arasynda,  jemgyýetimiziň işgärleri hem-de meýletinçileri tarapyndan ”Anri Dýunan Nobeliň parahatçylyk baýragyny alan” atly mowzuk boýunça wagyz-nesihat çäresi  geçirildi. Anri Dýunan 1863-nji ýyda Gyzyl Haç Halkara Komitetini, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketini  esaslandyrjydyr. Ol umumyadamzat ýörelgeleri we ynsanperwer hukuklary öňe sürmek we berkitmek arkaly, ejir çekýänleri goramaklyga gönükdirlendir. 1901-nji ýylda Anri Dýunan Nobeliň parahatçylyk baýragyna mynasyp bolmagynyň taryhy barada hem-de  ýedi ýörelgeler  barada gürrüň edildi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13577535
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7661
16034
427413
581236
13577535

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23