BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Ahal welaýat bölümi, Ahal welaýtynyň  Ak bugdaý etrabynyň çäginde  “Adamlaryň Türkmenistana  gyssagly ýagdaýda köpçülikleýin gelen halatynda, olara wagytlaýyn  goragyň berilmegi bilen bagly welaýatyň çäginde döräp biljek adatdan daşaryýagdaýlary ýok etmek” atly tälim beriş okuwy  geçirildi. Beýleki jemgyýetçilik guramalary hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň  Ahal welaýat bölüminiň işgärleri  “Bosgunlary kabul etmek” boýunça  alan tälimlerini iş ýüzünde görkezdiler. Serhedi geçip gelen bosgunlary wagytlaýyn çadyr öýler bilen üpjün etmek, olary hasaba almak, arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, saglyk ýagdaýlaryny barlamak, arassaçylyk serişdeleri bilen üpjün etmek ýaly amaly okuwy geçirildi. Şeýle tälim beriji okuwylaryň yzygiderli geçirilmegi, adatdan daşary ýagdaýlarda bosgunlary kabul etmäge  taýýarlygy ýokarlandyrýar.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12926432
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1381
18150
357546
602266
12926432

Siziň IP: 3.236.142.143
2024-06-19