BAŞ SAHYPA

Şu ýylyň başyndan bäri, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Balkan welaýatynyň bölümçesi, “Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýer titremesiniň ýokary we tebigy betbagtçylyklar bolan adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygyny üpjün etmek we olara täsir etmek üçin ýerli we milli mümkinçilikleri güýçlendirmek” taslamasy üstünde işläp başlady. Taslamanyň işini amala aşyrmak üçin Bereket, Gyzylarbat we Magtymguly etraplary göz öňüne tutulyp, geografiki ýerleşişi sebäpli bu ýerler tebigy betbagtçylyklardan has köp töwekgelçilik edýär.

TGÝMJ-niň Balkan welaýat bölüminiň işgärleri saýlanan etraplaryň mekdeplerinde, arçynlyklarynda we hassahanalarynda okuw iş maslahatyny geçirdiler. Gatnaşanlara taslamanyň işleri bilen tanyşdyrmak we ýerli jemgyýetçilik komitetlerini döretmek barada aýdylyp geçildi. Duşuşyga etraplaryň dürli guramalaryndan ýaş hünärmenler hem-de hormatly oba ýaşululary  gatnaşdylar.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12353470
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2238
16745
386850
588121
12353470

Siziň IP: 3.235.20.185
2024-05-21