BAŞ SAHYPA

Golaýda “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň gurnamagynda “Ýer titremesiniň ýokary töwekgelçiliginde we Merkezi Aziýanyň tebigy howply ýurtlarynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek we olara garşy göreşmek üçin ýerli we Milli mümkinçilikleri güýçlendirmek” atly taslamasynyň okuw-türgenleşik çäresi geçirildi. Çärä bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar. Täsirli geçen çärede TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň bölümçe müdiri Muhammetgeldi Allaýarow, Murgap etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň mugallymy Atamyrat Akmyradow we beýlekiler çykyş etdiler.

Çykyş edenler adatdan daşary ýagdaýlar dörände ilkinji halas ediş işlerini giňişleýin düşündirdiler. Şeýle-de, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir raýatynyň asuda, eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň durmuşa ornaşdyrylýandygy barada giňişleýin gürrüň berdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12354945
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
3713
16745
388325
588121
12354945

Siziň IP: 3.235.20.185
2024-05-21