BAŞ SAHYPA

Şu ýulyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyzyň “ Ýyldyz” myhmanhanasynda “Bitaraplyk we ynsanperwerlik  ýörelgeleri halkara maslahat” atly  geçirildi. Bu maslahatyň Türkmenistanda iş ýüzünde durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada gürrüň edildi. Duşuşyk  “ Ýer titremesi we tebigy betbagtçylyklar bilen baglanyşykly howpy ýokary bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek, ýerli we milli mümkinçilikleri güýçlendirmek ” taslamasynyň çäginde geçirildi.

  Halkara maslahat Türkmenistanyň  Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Federasiýasynyň we ABŞ-niň merkezi komitetiniň kömegi bilen guraldy. Halkara maslahat TMGÝJ-niň merkezi edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň işgärleri, ministrlikler we banklar, şeýle hem halkara bilermenler – BMG-niň  wekilleri, Halkara Gyzyl Haç Komiteti (HGHK), Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Agentligi Halkara ösüş (USAID), HGHGÝ wekilleri - Paulin Kaspellan we Marsin Podlesny  gatnaşdylar. Wekilçilikli çäräniň meýilnamasyna çekişmeler we toparlaýyn işler girdi.

 

Milli we halkara hünärmenler, TMGÝJ-niň işi we milli jemgyýetiň Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarymaý guramalarynyň halkara hereketi bilen täsiri, nagt we nagt däl tölegleriň kömegi ulgamynda halkara tejribesi we öňdebaryjy tejribe bilen tanyşdyrdylar. Halkara maslahata gatnaşyjylar  betbagtçylyga taýýarlyk nukdaýnazaryndan garamak meselelerini gözden geçirdiler, nagt we nagt däl tölegleriň üsti bilen ynsanperwer kömek bermek baradaky kanunyň ähmiýeti we ony durmuşa geçirmegiň peýdaly taraplary, şeýle hem zerurlyklary barada pikir alyşdylar.

 

Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak we adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek üçin hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
11738488
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
19590
19346
359989
619278
11738488

Siziň IP: 44.201.97.0
2024-04-18