BAŞ SAHYPA

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) gurnamagynda “Psihiki saglyk, adatdan daşary ýagdaýlarda çagalary we maýyplary psihiki-sosial ruhy goldaw bermek” atly global onlaýn okuw sapaklary maý aýynyň 13-den iýun aýynyň 17-si aralygynda dowam edýär.

Okuw sapagynyň mazmuny:

  • Psihiki saglygy we çagalar hem-de maşgalalar üçin psihososial ruhy goldaw.
  • Çagalara we maşgalalara psihososial goldaw bermek.
  • Çagalary, ýaşlary we maşgalalary psihiki saglygyny ösdürmäge çekmek endikleri.
  • Gowşak toparlary utgaşdyrmak we goldamak.
  • Esasy psihososial endikler.
  • Jyns esasly zorlugynda psihososial goldaw.

Okuwyň ahyrynda gatnaşanlara, psihiki saglygy hem-de çagalara we olaryň maşgalalaryna psihiki-sosial goldaw boýunça global okuwynyň çäginde birnäçe seminarlary tamamlandygy üçin şahadatnamalar gowşurular.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13578371
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
8497
16034
428249
581236
13578371

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23