BAŞ SAHYPA

Şu gün jemgyýetimizde zähmet çekýän hünärmenleriniň, meýletinçi hem-de agzalaryny öz içine alýan ynsanperwer yörelgelerini öňe sürýän Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň döredilenine  98 ýyllygyna bagyşlanyp baýramçylyk çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň  baýramçylyk çäresine Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Türkmenistandaky wekili, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara federasiýasynyň Türkmenistandaky wekili, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň  garmagyndaky edaralarda zähmet çekýän hünärmenler, meýlentiçi talyp ýaşlaryň çykyş etmeginde dabaraly baýramçylyk çäresi geçirildi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13578655
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
8781
16034
428533
581236
13578655

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23