BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we “Ýaş tebigatçy” jemgyýetçilik guramasy Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky  wekili bilen bilelikde paýtagtymyzyň seýilgähinde baýramçylyk çäresini geçirdi.

Adamlaryň ünsüni planetamyzyň gowşak we gowşak gurşawa has ünsli bolmaga höweslendirmek üçin gurnalan bu üýtgeşik dynç alyş çäre, planetamyzyň tebigy baýlyklaryny goramaga we adamlara gündelik eko endikleri döretmäge kömek etmek maksady bilen medeni we daşky gurşaw çaresine öwrüldi.

Bu gün Aşgabat seýilgähi birnäçe işjeň bölege bölünip, agaç ekmek, gaýtadan işlemek eko oýunlary boýunça ussatlyk sapaklary gurnaldy. Bu çärede öz çyzuw zehinlerini görkezip, keramika önümlerini hem ýasamaga ukybyny görkezmäge ýol berildi.

 

 

 

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
13577703
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7829
16034
427581
581236
13577703

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23