BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2023-nji ýylyň 23-nji fewralyndan 27-nji fewral aralygynda (YUNICEF) BMG- nyň Çagalar Gasnasynyň Türkmenistandaky  wekilhanasynyň  gurnamagyna TGÝMJ-niň işgärleri “Adatdan  daşary ýagdaýlarda çagalaryň goragy ” atly dört günlük okuw türgenleşigi geçirildi.

Biu çärä Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň we beýleki şäher we welaýat hakimlikleriniň işgärleri çagyryldy.

Dört okuw türgenleşiginiň dowamynda tälimçiler adatdan daşary ýagdaýlarda çagalaray goramagyň gumanitar aksiýalary esasynda milli we halkara ülňüleri bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlarda çagalary goramagyň sosiýal-ekologiki görnüşiniň konsepsiýalaryna seredildi.

(YUNICEF) BMG- nyň Çagalar Gasnasynyň Türkmenistandaky  wekilhanasynyň hünärmeni Furkat Lutfulloýewiň pikirine görä Türkmenistanda Çagalary goramak boýunça kanun kodeksleri dünýä ülnelerine läýyk gelýär.

Şeýle hem Furkat Lutfulloýew beýleki ministrlikler we guramalar bilen utgaşdyrylyp alnyp barylsa uly derejelere ýetiler diýip belläp geçdi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8531475
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
24324
26709
270831
606278
8531475

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10