BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2023-nji ýylyň 27-nji martynda TGÝMJ-ň merkezi edarasynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň döredilmeginiň 97 ýyllygy mynasybetli dabara geçirildi.

Bu dabara merkezi edaranyň ähli işgärleri, işjeň meýletinçileri, şeýle hem Türkmenistandaky Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili Mihail Rahmanow gatnaşdy.

Dabara çäresine Halkara  federasiýasynyň Merkezi Aziýanyň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň sebit wekili Sewal Guzelkylynç onlaýn wideo görnüşinde gutlag iberdi. Mundan başgada TGÝMJ-ň welaýat bölüminiň wekilleri baýramçylyk dabarasyna onlaýn wideo arkaly gatnaşdylar.

Dabaranyň hormatly myhmanlary jemgyýetiň weteranlary Miroşnikowa Galina Sergeýewna we Lewaýa  Natalýa Tarasowna  jemgyýetiň taryhy barada, öz iş döwürleriniň ýagty ýatlamalary barada gürrüň berdiler we tejribeleri bien paýlaşdylar.

Dabara gatnaşat myhamanlary ýatlama sowgatlar bilen gutlanyldy.   

 

 

 

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
10624034
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
21371
21109
549026
574138
10624034

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26