BAŞ SAHYPA

2023-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň çäginde ilkinji kömegiň Bütindünýä gününi bellediler. Çäräniň maksady, adatdan daşary ýagdaýlarda ilkinji kömegiň berilmeginiň düzgünlerini, ilkinji kömek bermegiň tejribesini toplamak.

Ilkinji kömek bermek boýunça öň okuwa gatnaşanlar hem çärä çagyryldy. Resmi bölümiň gutlag çykyşyndan soň Türkmenistanyň HGHK-niň baş missiýasy, Federasiýanyň wekili we halkara bölümiň başlyklary, gatnaşyjylara bilimleri ýatlamak hödürlendi, ilkinji kömek bermegiň algoritm soraglaryny öz içine alýar, şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri we çadyrlary amaly ulanmak.

Soňra, simulýasiýa öwretmä gatnaşyjylar ilkinji kömek bermegiň endiklerini demonstrirlediler. Esasan, şikesler üçin hereketleriň algoritmi, gan akma, dem alyş ýollarynyň bozulmagy, dürli ýaralar, şeýle hem gaýragoýulmasyz ýagdaýlar.

Mesele dürli ýagdaýlary öz içine alýar, diýmek, gatnaşyjylar toparynyň dürli täsirini talap edýär -  bir ýerde psihososial kömegiň berilmegi, ýene bir ýerde lukmanlar gelmezden öňdäki kömek. Ähli ýagdaýlar wagtlar boýunça çäklendirilen. Sapaklar gutarandan soň  göýberilen ýalňyşlyklar ara alyp maslahatlaşyldy.

Şu çärede, meýdan okuw formatynda ilkinji kömek bermegiň düzgünlerini ilata öwretme - tejribe alyşmaga gowy mümkinçilik, bilimi täzeleme we ýagdaýlarda endikleri prýdalanma, hakykylyga ýakynlaşma.

Simulýasiýa okuwyna gatnaşyjylaryň ählisi geljekde şular ýaly ugurdaky okuwlary ýygy-ýygydan geçirmek arzuwlaryny aýtdylar. Ähli gatnaşyjylara sertifikatlar berildi.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
11738623
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
19725
19346
360124
619278
11738623

Siziň IP: 44.201.97.0
2024-04-18