BAŞ SAHYPA

Şu gün Türkmenistandan üçünji uçar Türkiýedäki ýer titremelerinde ejir çekenlere ynsanperwerlik ýardam kömegi iberildi.

Şu wagta çenli Türkmenistan ilkinji bolup kömek berýän  ýurtlaryň biri boldy. 7-nji fewralda 10 lukman  hem-de derman serişdeleri  ýyly egin eşikleri  Türkiýe döwletine  ugradyldy.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr  sahabat  gaznasynyň  adyndan, Türkiýä döwletine  ýer titremesinde ejir çekenlere kömek bermek isleýän jemgyýetçilik guramalaryndan, kompaniýalardan we raýatlardan ynsanperwerlik kömegi ýygnalyp ikinji uçar bilen ugradyldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
12354120
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2888
16745
387500
588121
12354120

Siziň IP: 3.235.20.185
2024-05-21