Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň hünärmenleri harby bölüminiň esgerlerine we ofiserlerine ynsanperwerlik ýol-ýörelgelerini barada wagyz-nesihat seminaryny geçirdiler. Duşuşugyň esasy mowzugy Halkara ynsanperwerlik hukugydy.

Okuw-maslahadyna gatlaşanlar Gyzyl Ýarymaý we Gyzyl Haç Hereketiniň nyşanlary bilen tanyşdyryp, täsirli gürrüňler berdiler. Şeýle hem, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň hünärmenleri bu geçirilen okuw-maslahady ynsanperwerlik taslamasyndan ugur alýandyklaryny aýdyp berdiler.

13577732
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
7858
16034
427610
581236
13577732

Siziň IP: 35.172.230.21
2024-07-23