Habarlar

      Ýaşlar bilen işlemek TGÝMJ-niň işiniň ileri tutulýan iş ugurlarynyň biridir. 1998-nji ýyldan başlap TGÝMJ-niň ýaşlar merkezleri ýurduň ähli künjeginde ynsanperwer maksatly işleri durmuşa geçirilmegine hemmetaraplaýyn ýardam berýärler. Ýaş meýletinçileriň ýüzlerçesi TGÝMJ-niň işgärleri bilen bir hatarda ýaşlar ilatyň arasynda adatdan daşary ýagdaýlarda we tebigy betbagtçylyklarda özüňi alyp barmagyň kadalary, ynsanperwer ýörelgeleri we halkara ynsanperwerlik hukugynyň esaslary, keselleriň öňüni almak boýunça bilimleri ýaýratmak, ilatyň kömege mätäç toparlaryna berilýän ynsanperwerlik kömegini öz wagtynda ýetirmek ýaly işlere işjeň gatnaşýarlar. Şeýle çärelerde TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň meýletinçi ýaşlary hem öz saldamly goşandyny goşýarlar.
      Ýurdumuzda ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen şahsyýet bolup ýetişmeklerinde öz goşandyny goşmak TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň esasy wezipeleriniň biridir. Geçirilýän wagyz-nesihat çäreleri ýaş meýletinçileriň ýokary jogapkärçiligine, olaryň gözýetiminiň has giňdigine şaýatlyk edýär.
TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölümi 2021-nji ýylda hem, meýletinçilik medeniýetini ýaýbaňlandyrmaklygy, TGÝMJ-niň jemgyýetçilik çärelerine we jemgyýetçilik bileleşikleriniň durmuşyna ýaşlaryň we ýaşuly adamlaryň işjeň gatnaşmagyny gazanmaklygy özüne maksat edinýär.

 

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147638
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2554
3877
35062
94698
4147638

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17