Gizlinlik syýasaty

www.tgymj.gov.tm web sahypasynyň administrasiýasy internetde gizlinligiňizi goramaga borçly. Bize beren maglumatlaryňyzy üpjün etmäge uly üns berýäris. Gizlinlik syýasatymyz Europeanewropa Bileleşiginiň Maglumatlary Goramak Düzgünnamasyna (GDPR) esaslanýar. Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnaýan maksatlarymyz: hyzmatymyzy gowulandyrmak, bu sahypa girýänler, habar býulletenleri we aşakda görkezilen beýleki hereketler üçin aragatnaşyk.

Şahsy maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek

Şahsy maglumatlaryňyzy diňe siziň razylygyňyz bilen ýygnaýarys we işleýäris. Siziň rugsadyňyz bilen aşakdaky maglumatlary ýygnap we işläp bileris: e-poçta salgysy, Bu e-mail adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. . Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamak we gaýtadan işlemek Europeanewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

Maglumatlary saklamak, üýtgetmek we aýyrmak

Www.tgymj.gov.tm-i şahsy maglumatlary bilen üpjün eden ulanyjynyň olary üýtgetmäge we aýyrmaga, şeýle hem maglumatlary gaýtadan işlemek baradaky şertnamany yzyna gaýtarmaga hukugy bar. Şahsy maglumatlaryňyzyň saklanjak wagty: 6 aý. Şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemekden soň, web sahypasynyň administrasiýasy ony hemişelik ýok eder. Şahsy maglumatlaryňyza girmek üçin administrasiýa bilen habarlaşyp bilersiňiz: +99312931806. Maglumatlaryňyzy diňe siziň razylygyňyz bilen üçünji tarapa geçirip bileris. Maglumatlar guramamyz bilen baglanyşykly bolmadyk üçünji tarapa geçirilen bolsa, biz bu maglumatlary üýtgedip bilmeris.

Tehniki maglumatlary görmek

IP salgyňyzyň ýazgylary, baryp görmegiň wagty, brauzer sazlamalary, operasiýa ulgamy we beýleki tehniki maglumatlar www.tgymj.gov.tm gireniňizde maglumatlar bazasynda saklanýar. Bu maglumatlar web sahypasynyň mazmunyny dogry görkezmek üçin zerurdyr. Bu maglumatlary ulanyp, gelýän adamyň şahsyýetini tanamak mümkin däl.

Çagalaryň şahsy maglumatlary

Eger kämillik ýaşyna ýetmedik çaganyň ene-atasy ýa-da kanuny hossary bolsaňyz we çaganyň razylygyny almazdan şahsy maglumatlary berendigini bilýän bolsaňyz, +99312931806 telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Ene-atalaryň ýa-da kanuny hossarlaryň razyçylygy bolmazdan kämillik ýaşyna ýetmedik ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny girizmek gadagandyr.

Gutapjyklary gaýtadan işlemek

Sahypanyň mazmunyny dogry görkezmek we www.tgymj.gov.tm sahypasyna göz aýlamak üçin gutapjyk faýllaryny ulanýarys. Enjamyňyzda saklanýan kiçijik faýllar. Sahypa, siz haýsy dilde web sahypasyny ulanýandygyňyz we haýsy sahypalary açandygyňyz hakda maglumatlary ýatda saklamaga kömek edýär. Bu maglumatlar indiki saparda peýdaly bolar. Gutapjyk faýllarynyň kömegi bilen web sahypasyna göz aýlamak has amatly bolýar. Bu faýllar barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden öwrenip bilersiňiz. Gutapjyklary kabul etmegi we brauzeriňizde blokirlemäni özüňiz düzüp bilersiňiz. Gutapjyk faýllaryny alyp bilmezlik web sahypasynyň işlemegini çäklendirip biler.

Şahsy maglumatlary beýleki hyzmatlar bilen işlemek

Bu web sahypasy, bizden garaşsyz maglumat ýygnamagy amala aşyrýan üçünji tarap onlaýn hyzmatlaryny ulanýar. Şeýle hyzmatlar şulary öz içine alýar: Google Analytics ,. Bu hyzmatlar tarapyndan toplanan maglumatlar, şol guramalaryň içindäki beýleki hyzmatlara berlip bilner. Maglumatlary öz mahabat toruny mahabatlandyrmak üçin ulanyp bilerler. Şol guramalaryň ulanyjy şertnamalary barada web sahypalarynda öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem, şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamakdan ýüz öwrüp bilersiňiz. Mysal üçin, Google Analytics Opt-out brauzer goşmaçasyny şu ýerden tapyp bilersiňiz. Bu gizlinlik ýörelgesinde görkezilmedik beýleki guramalara ýa-da hyzmatlara şahsy maglumatlary bermeýäris. Kadadan çykma hökmünde, ýygnalan maglumatlar şeýle maglumatlary talap etmäge ygtyýarly döwlet edaralarynyň kanuny haýyşy boýunça berlip bilner.

Beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar

Www.tgymj.gov.tm web sahypamyzda gözegçilik astynda bolmadyk beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler. Bu web sahypalarynyň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýäris. Şeýle syýasat bar bolsa, girýän her web sahypaňyzyň gizlinlik syýasaty bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Gizlinlik syýasatyna üýtgeşmeler

Wagtal-wagtal www.tgymj.gov.tm web sahypamyz gizlinlik syýasatymyzy täzeläp biler. Bu web sahypasynda ýerleşdirilen gizlinlik ýörelgesine girizilen üýtgeşmeler barada habar berýäris. Europeanewropa Bileleşiginde we Türkmenistanda şahsy maglumatlar bilen baglanyşykly kanunçylykdaky islendik üýtgeşmä gözegçilik edýäris. Şahsy maglumatlaryňyzyň haýsydyr birini web sahypamyza girizen bolsaňyz, gizlinlik syýasatymyzdaky üýtgeşmeler barada size habar bereris. Şahsy maglumatlaryňyz, has takygy, aragatnaşyk maglumatlaryňyz nädogry girizilen bolsa, biz siziň bilen habarlaşyp bilmeris.

Seslenme we jemleýji maddalar

Gizlinlik syýasaty bilen baglanyşykly islendik sorag barada: +99312931806 ýa-da şu web sahypasynyň degişli bölüminde görkezilen aragatnaşyk formuny dolduryp, www.tgymj.gov.tm administrasiýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Bu gizlinlik syýasaty bilen ylalaşmasaňyz, www.tgymj.gov.tm hyzmatlaryny ulanyp bilmersiňiz. Bu ýagdaýda web sahypamyza girmekden saklanmalysyňyz.