BAŞ SAHYPA

   Ýanwar aýynyň 21-ne Daşoguz welaýat kitaphanasynda YUNISEF-iň milli konsultanty Ahmet Babajanowyň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň we meýletinçileriň arasynda okuw maslahaty geçirildi.
      Ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny we bilimlerini kämilleşdirip, olaryň ata Watanymyza, il-ulusymyza wepaly bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen tanyşdyrma (prezentasiýalar) görkezildi. Ýaşlaryň öz ukyplaryny we başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip bilmeklerini gazanmak üçin dürli ýumuşlaryň üsti bilen sorag-jogaplaryň alyşylmagy okuw maslahatynyň täsirini artdyrdy. Maslahatyň dowamynda ýaşlaryň boş wagtlaryny netijeli peýdalanyp, öz ukyp başarnyklaryny erkin ýüze çykarmak we olary işjeň durmuşa geçirmek baradaky pikirler we teklip-taglymatlary orta atyldy. Şeýle maslahatlaryň geçirilmegi bilen ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
5857757
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1011
2239
62828
57756
5857757

Siziň IP: 34.239.167.149
2022-06-29