BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 9-dan 17-si aralygynda Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilliginiň başlygy hanym Sangita König Türkmenistana geldi.
Türkmenistanyň hökümetiniň çakylygynyň esasynda hanym König ,,Parahatçylygyň we ynanyşmagyň syýasaty- halkara howpsuzlygyna, ygtybarlyga we osüşe esaslanýar” atly Halkara konferensiýasyna we Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanyp geçirilen resmi çärelere gatnaşdy.
   Öz sapary döwründe GHHK Merkezi Aziýadaky wekilliginiň başlygynyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşygy gurnaldy. Duşuşygyň dowamynda GHHK-niň we TGÝMJ-niň özara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem ösdürmek boýunça birnäçe soraglar ara alnyp maslahatlaşyldy.
   Şeýle-de hanym Sangita König TGÝMJ-niň Mary we Lebap welaýatlaryndaky bölümlerine baryp gördi we Jemgyýetiň işgärleri we meýletinçileri bilen duşuşdy. TGÝMJ-niň meýletinçileri myhman bilen iňlis dilinde söhbetdeşlik gurnap, öz meýletinçilik işleri barada gürrüň berdiler. Meýletinçier TGÝMJ-de keselleriň öňüni almak boýunça, Halkara  Ynsanperwer Hukugy barada, adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça bilimleri ýaýartmakda alyp barýan işleri barada gürrüň berip, meýletinçileriň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň işinde uly güýçdigini aýdyň görkezdiler.
   Duşuşygyň soňunda Sangita König TGÝMJ-niň işgärlerine we meýletinçilere netijeli hyzmatdaşlyk üçin we myhmansöýerlikleri üçin öz minnetdarlygyny bildirdi.

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8531329
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
24178
26709
270685
606278
8531329

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10