BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň işgärleri adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnäçe işleri alyp barýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda, kömege mätäç adamlary gündelik durmuş harajatlary bilen üpjün etmek, heläkçilik çekene ruhy taýdan goldaw, gaýragoýulmasyz kömekleri bermek – Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň esasy wezipesi bolup durýar.
     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri welaýatda mekdep mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda hem adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda hereket etmegiň düzgünleri boýunça birnäçe işleri geçirip durýarlar. Muňa mysal edip, 2021-nji ýylyň aprel aýynda mekdep okuwçylarynyň arasynda ,,Merkezi Aziýada birleşmeleriň derejesinde betbagtçylyklaryň howpuny azaltmak boýunça çärelerini kabul etmek bilen daşky täsirlerine gowşak ýerleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak“ atly taslama işi boýunça geçirilen çäreleri almak bolar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleriniň gatnaşmagynda şu taslamanyň işini meýilleşdirmek esasynda okuwçylar adatdan daşary ýagdaýlarda ýöriteleşdirlen lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik döreýänçä heläkçilik çekeniň janyny halas etmek, goşmaça şikesleriň öňüni almak we derdini ýeňilleşdirmegiň düzgünleri boýunça özara bäsleşdiler. Mekdep okuwcylary suw joşgunlarynda, ýangyn dörände, ýer titiremelerinde dogry hereket etmegiň düzgünlerini öwrendiler. Bu bolsa okuwçylarda dürli ýerlerde dürli betbagytçylyklara uçran adamalaryň janyny halas etmek we dogry hereket etmek endiklerini ele almaga mümkinçilik döredýär.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8531048
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
23897
26709
270404
606278
8531048

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10