BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri 2021-nji ýylyň dowamynda Daşoguz welaýatynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalaryň, önümçilik birleşikleriniň işgärleriniň arasynda “Lukmandan deslapky ilkinji kömek bermegiň endikleri” boýunça birnäçe tölegli okuw kurslaryny geçirildi. Şeýle okuwlar ýakynda Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň işgärleriniň arasynda hem geçirildi. Okuwyň birinji gününde diňleýjilere nazaryýetde lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň maksatlary, olaryň düzgünleri barada ejir çeken adama saglygy goraýyş işgärleri gelýänçä, ilki bilen onuň golaýyndaky adamlar tarapyndan ilkinji kömegiň dogry berlen ýagdaýynda şikeslenmeleriň gaýryüzülmeleriniň oňüni alyp bolýandygy, käbir ýagdaýlarda bolsa, janyny halas edip bolýandygy barada düşündirildi. Okuw çäresiniň ikinji gününde gatnaşyjylar birinji gündäki öwrenen bilimlerini tejribede öwrendiler, ýagny heläk çeken adama haýsy düzgünler boýunça dogry tertipde kömek bermelidikleri barada öwrendiler. Gatnaşyjylar adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan ýagdaýynda nähili hereket etmelidigi we şikes alan adamlara nahili dogry kömek berilmelidigi barada çykyşlaryny görkezdiler. Okuw çäräniň soňunda, okuw kursuny üstünlikli tamamlan gatnaşyjylara güwänamalar gowşuryldy.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6838108
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
20605
24448
466576
131460
6838108

Siziň IP: 3.236.209.138
2023-03-25