BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   Hormatly Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir” parasatly ýörelgesine salgylanyp wagyz-nesihat işleri raýatlaryň arasynda talaba laýyklykda ýerine ýetirlýär. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň işgärleri Mary şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň mugallymlaryň, okuwçylaryň, meýletinçileriň gatnaşmagynda welaýat Baş Bilim müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat bölüminiň, welaýat Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň wekilleri bilen bilelikde sagdyn durmuş ýörelgelerini, ýurdumyzyň rowaçly ösüşlerini we özgertmelerini giňden wagyz edýän öňüni alyş çäresini geçirdiler. Çärede raýatlaryň arasynda ýokanç kesellerden goranmaklygy, şeýle hem, maşgalada sagdyn durmuş ýörelgelerine salgylanyp arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmeklerini, köpçülik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk araçägi saklamaklaryny maslahat berildi. Ýokanç kesellerden goranmakda şahsy arassaçylyk çärelerini berjaý etmek her bir adamyň özüne bagly endikdir. Raýatlarymyzyň saglygyny goramakda ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak,işleri rowaç bolsun!

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6838002
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
20499
24448
466470
131460
6838002

Siziň IP: 3.236.209.138
2023-03-25