BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak, şeýle-de zähmetsöýer, watansöýjili, ynsanperwer ýaşlary ýetişdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikdäki sanly ulgam arkaly okuw-maslahatlarynyň meilnamasy tassyklandy. Bu meýilnamanyň esasynda ýurdumyzyň talyp ýaşlarynyň, şol sanda ýaş meýletinçileriň arasynda dürli ugurlar boýunça okuw çäreleri sanly ulgam arkaly yzygiderli geçiriler. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hünärmeleri bu okuw-maslahatlarynyň ilkinji günlerinde meýletinçiler üçin ýokanç keselleriň öňüni almak, şahsy arassaçylygy berjaý etmegiň düzgünleri we adatdan daşary ýagdaýlarda ilkinji kömegi bermegiň endikler boýunça interaktiw çykyşlary gurnady. Çykyşlar ýaş meýletinçiler tarapyndan uly gyzyklanma bilen garşy alyndy. Çäräniň soňunda ýaşlar çykyş edijiler bilen sorag-jogap alyşdylar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8531313
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
24162
26709
270669
606278
8531313

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10