BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

        Ýollarymyzyň asuda, hadysasyz bolmagy üçin sürüjiler bilen bir hatarda, köçe-ýol hereketine gatnaşýan ýolagçylaryň, pyýadalaryň her biri jogapkärdir. Şu günlerde TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri, Lebap welaýat polisiya müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň işgärleri bilen bilelikde gurnamagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly bir aýlygyň çäklerinde bilim-terbiýeçilik edaralarynda, edara-kärhanalarda, welaýatyň çägindäki gara ýollarda, awtoulag sürüjilerini taýýarlaýan ýöriteleşdirilen mekdeplerde yzygiderli wagyz-ündew we amaly okuw çäreleri geçirilýär. Asuda we abadan ýurdumyzda asylly däbe öwrülen şeýle çäreleriň biri hem “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Lebap welaýatyndaky şahamçasynyň işgärleri üçin TGÝMJ-niň LWB-niň edara jaýynda okuw çäresi geçirildi. Lebap welaýat polisiya müdirliginiň Türkmenabat şäher polisiýa bölüminiň polisiýasynyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň işgärleri we TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, diňe biraýlygyň çäklerinde däl-de hemişe ýaşlaryň ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýetini ele almaklaryny we ol talaplary berjaý etmeklerini gazanmakda alnyp barylýan işleriň gerimini giňeltmek, şeýle hem, ýollarymyzda hususy ulag serişdeleriniň artmagy sürüjilerden ýol hereketiniň kadalaryny göwnejaý ýerine ýetirmegi talap edýändigini belläp geçdiler, Çykyşlarynyň soňunda şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjeý edip, jemgyýetçilik we köpçülik ýerlerinde howpsuz araçägi saklamagyň, öýden daşary çykanda agyz-burun örtüklerini dakynmagyň, elleri sabyn bilen ýuwup, zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen tämizlemegiň, sagdyn we dogry iýmitlenmegiň ähmiýetiniň örän uludygyny, wajypdygyny nygtalyp geçildi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8532025
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
24874
26709
271381
606278
8532025

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10