BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

             Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdumyzda ynsan saglygyny goramaklyga, keselleriň öňüni almaklyga, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermekligi wagyz etmeklige gönükdirilen işler ileri tutulaýan ugurlaryň biridir. Häzirki wagtda möwsümleýin ýiti respirator keselleriniň öňüni alyş çäreleriniň guralyşynda bu hakykata aýdynlygy bilen göz ýetirmek bolýar.
           Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Esenguly etrap şahamçasmyzyň, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, hassahanasy, arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wekilleri bilen bilelikde etrabyň edara –kärhanalarynda, oba we şäherçe geňeşliklerinde, ilat köpçüliginiň arasynda izgiderli geçirilýän wagyz –nesihat, düşündiriş işleri ýokary işjeňlige eýe bolýar.
       Geçirilýän çärelerde möwsümleýin ýiti resprirator ýokanç keselleriniň öňüni almak üçin berjaý edilmeli düzgünler, bedeniň kesele garşy göreşjeňlik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmakda sagdyn durmuş ýörelgelerini pugta berjaý etmegiň, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmagyň, sagdyn iýmitlenmegiň, açyk howada gezelenç etmegiň ähmiýeti giňden düşündirilýär . Şeýle hem köpçülik ýerlerinde 2 metr araçägi saklamak agyz-burun örtüklerini dakynmagyň kadalary dogrusyndaky gürrüňlere aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň ,,Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri“ atly ylymy –ensiklopedik kitabyna girizlen dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melhem çaýlary içmegiň ynsan saglygyna edýän oňyn täsiri hakynda hem aýdylýar. Geçirilýän şeýle çärelermize şahamçamyzyň meýletinçileri hem ýakyndan ýardam berýärler. Olar edara –kärhanalarda, halk köpçiliginiň arasynda bolup, bu wajyp işe degişli bolan ýörite taýýarlanan kitapçalary, düşündiriş berýän çagyryşlary peýdalanmakda uly işleri alyp barýarlar.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Aprel 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
4528866
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1840
3168
41977
159984
4528866

Siziň IP: 3.237.20.246
2021-04-14
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi