BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan watansöýüjiligini, sagdyn durmuş ýörelegesini we ynsanperwerligini wagyz edýan sanly ulgamy arkaly (online trainings) okuwlar gurnaldy.
    Prezentasiýa arkaly geçirilen okuwlarynyň mazmuny we maksady, meýletinçi ýaşlaryň arasynda watansöýüjilik, ynsanperwer ýaly duýgulary hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmakdan ybarat boldy.
       Sanly ulgamy arkaly okuwlara Türkmenistanyň 17 sany ýokary okuw mekdepleriniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçi talyplary we şol ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary ganaşdylar. Olar geljekde öz deň-duşlaryň we kärdeşleriň arasynda özleşdirilen maglumatlary giňden wagyz ederler.
        Sanly ulgamy arkaly okuwlar Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti “Ilkinji saglyk kömegi”, “Adatdan daşary ýagdaýlarda özüniň alnyp barylmagy” mowzuklar boýunça, Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti “Sagdyn durmuş ýörelegsiniň ähmiýeti” mowzugy boýunça, Türkmen döwlet bedeneterbiýe we sport instituty “Sportuň, bedenterbiýäniň adamyň durmuşynda eýeleýän orny” mozwugy boýunça, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti Magytmguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilelikde “Ekologiýa we daşky gurşawy” mowzugy boýunça gurnalyp geçirildi.
    Okuwlar diňleýijilerde uly täsirini galdyrdy, ähli ýokary mekdepleriniň talyplary arasyndaky özara işjeňlik bilen tapawutlanan gyzykly sorag-jogap, pikir alyşmalary, munuň aýdyn subutnamasy boldy.
        Şu many-mazmuny taýdan we täsirli baý taslamasynyň dowam etmegi meýilleşdirilýär, indiki tapgyrda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň goşulmaklaryny bellemek gerek.

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
4663546
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5376
5288
69012
107645
4663546

Siziň IP: 3.238.173.209
2021-05-13
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi