BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylymyzda türkmen halky eziz Watanymyzyň hemişelik milli senenamasynyň nobatdaky şöhratly senesini baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny bellemäge uly ruhybelentlik bilen taýýarlyk görýär. Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň ählumumy ösüşi gazanmakdaky orny aýratyn uludyr. Türkmenistanyň baky Bitarap ýurdunda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň eşretini görüp, ak arzuwlar bilen ümzükleri öňe bolan ýaş nesilleriň watana, halkyna wepaly bolup, zähmeti, topragy söýmegi, döwrebap bilim almagy, ylym dünýäsine aralaşmagy, her bir işde ynsanperwer adamlar bolup ýetişmegi üçin, hemişelik baky Bitarap ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilendir. Bu döredilen mümkinçilikleriň ählisiniň aňyrsynda Hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalary dur. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň ynsanperwer adamlar bolup ýetişmegi üçin çagalar baglarynda çagalaryň, mekdeplerde okuwçylaryň, mugallymlaryň, edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň, ýörite orta mekdeplerde okaýan talyplaryň arasynda ,,TGÝMJ-niň taryhy döreýşi we alyp barýan ynsanperwer işleri, TGÝMJ-niň AWB-ne ýaş höwesjeň meýletinçileri çekmek atly wagyz-nesihat okuw sapaklary geçirilýär. Geçilýän okuw sapaklaryň netijesinde ýaşlar özleriniň ynsanperwerlik duýgularyny ýüze çykarmak bilen, özara aragatnaşyk döredýärler we hoşniýetli hyzmatlaryny meýletin ýerine ýetirýärler. Bu bolsa meýletinçi ýaşlara özlerini görkezmeklige, öz erk-islegine esaslanyp, döredijilik zehinlerini açmaklyga uly mümkinçilik berýän işdir.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Aprel 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
4528605
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1579
3168
41716
159984
4528605

Siziň IP: 3.237.20.246
2021-04-14
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi