BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýurduna öwrülen döwletimizde häzirki wagtda raýatlarymyzyň saglygyny goramakda, olaryň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeklerini üpjün etmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Ruhy we beden sagdynlygy ynsan durmuşyndaky esasy gymmatlyklaryň biridir. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň jogapkär işgärleri tarapyndan sentýabr aýynyň 8-11 aralygynda welaýatyň Çärjew we Dänew etrap geňeşlikleriniň bilim işgärleriniň, polisiýanyň ýerli wekilleriniň, polisiýanyň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň we etrap häkimlikleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda “Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň maksadyny we usullaryny öwretmek” boýunça iki günlik okuw-maslahaty geçirildi. Ýaş tapawudyna garamazdan her bir adamyň durmuşynda gabat gelip biläýjek döwük-ýenjiklerde, bogulmalarda, zäherlenmelerde, ýanyklarda, zäherli ýylanyň çakmagynda, mör-möjekleriň ýa-da haýwanlaryň dişlemeginde, ýürek-öýken reanimasiýasynda we tok urmagynda ejir çekene ilkinji gaýragoýulmasyz kömegi bermegiň ýollary diňleýjilere prеzentasiýalar we tejribeler arkaly giňişleýin öwredildi. Okuw-maslahatyň barşynda diňleýjileriň ýokarda ady agzalan mowzuklar boýunça sowalnamalar arkaly bilimleri barlanyldy. Ýol-ulag hadysalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda we görnüşine garamazdan ähli edara-guramalarda duş gelýän her bir ýagdaýyň üstünde aýratyn durlup geçildi, bolan hadysada lukmanlar gelmezinden öň lukmançylykda ulanylýan serişdeler tapylmadyk halatynda gol aşagynda bar zatlardan ýerlikli we dogry peýdalanmagyň usullary görkezildi. Adamyň ömrüni halas edip, saglygyny gorap saklamaga gönükdirilen kömegi bermegiň dogry ýollaryny bilmek her birimiziň borjumyzdygy nygtalyp geçildi. Her birimiziň sagdynlygymyz-jemgyýetimiziň sagdynlygy, Jemgyýetiň sagdynlygy bolsa biziň döwletimiziň abadanlygy we baýlygydyr.
   Ýurdumyzda halk bähbitli işleri alyp barýan Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işi halkymyzyň durmuşy bilen aýrylmaz bagly bolup, saglygy goraýyşda, durmuş üpjünçiligi ulgamynda bilimde we ýaşlary ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemekde saldamly goşant goşýar. Ynsanperwerlik bolsa ata-baba eýerip gelýän ahlak ýörelgeleriň biridir.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
4663702
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5532
5288
69168
107645
4663702

Siziň IP: 3.238.173.209
2021-05-13
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi