BAŞ SAHYPA

    TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň wekilleri bilen bilelikde, Daşoguz welaýatynyň S.Rozmetow adyndaky Tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň tehniki işgärleriniň arasynda “Ýangyn howpsuzlygyň öňüni almak” boýunça wagyz-nesihat çäresini geçirdiler. Bu çäre adatdan daşary ýagdaýlarda hereket etmegiň çäklerinde öňüni alyş we taýýarlyk işlerine bagyşlandy we ýangyn ýüze çykan ýagdaýynda ýerine ýetirmeli hereketleriň düzgünleri barada düşündiriş işleri geçirildi. Çärä gatnaşyjylar adatdan daşary ýagdaýlara garşy çäreleriň taýýarlyk we dolandyryş işlerinde öz endiklerini kämilleşdirmäge mümkinçilik aldylar. Tomusyň gelmegi bilen, TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň hünärmenleri tarapyndan ilatyň arasynda wagyz-nesihat işleriniň ýola goýmak bilen, welaýatyň çäginde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berk berjaý edilmeginde öz goşantlaryny goşýarlar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5979859
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1300
876
38161
79102
5979859

Siziň IP: 44.200.175.255
2022-08-18