BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Türkmen halky sagdyn bedenli, arassa ahlakly, edep-ekramly nesilleri terbiýelemekde ýörelgeleri, öwüt-ündewleri, maşgala gymmatlyklary döredipdir. Maşgalada çaganyň terbiýelemekde, zenan maşgala esasy orun berlipdir.
    Bu gün Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen eneligi we çagalygy durmuş taýdan goldamak babatdaky wezipeler kesgitlendi. Munuň özi, mümkin bolan ýeňillikli ulgamy, şol sanda zenanlaryň üç, dört, bäş we ondan köp çaga dogurmaga bolan höwesini artdyrmak maksady bilen 15 ýaşa çenli çagalara lukmançylyk hyzmatyny mugt ýola goýulmagyny, kömek, pullarynyň möçberleriniň her ýyl artdyrylmagyndan ybaratdyr. Çaga ilkinji üç ýaşynda terbiýäniň uly ähmiýetiniň bardygyny nazara alyp, ýurdumyzda enelere iş ýerinden çaga seretmek üçin üç ýyl möhletli iş ýeriniň saklanmagy bilen ýörite rugsada çykmaga hukuk berilýär.
    Şol sanda, çagany terbiýelemekde mekdebe çenli çagalar bagynyň terbiýeçileriniň we mekdep mugallymlarynyň hem uly goşandy bardyr.
2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wekilleriniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Baş direktorynyň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Merkezi geňeşiniň başlygynyň gatnaşmagynda Aşgabat şaheriniň Köpetdag, Berkararlyk, Bagtyýarlyk we Büzmeýin etraplarynda çagalar baglarynyň we mekdep müdirleriniň arasynda maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda çagalar bagynda we mekdeplerde ösüp gelýän nesillere watansöýjülik, rehimdarlyk, ata-enä sylag-hormat goýmak ýaly häsiýetleri terbiýelemekde, çagalara edep-ekram öwretmekde terbiýeçileriň we mugallymlaryň öz şahsy göreldelerini görkezmekleri has terbiýeçilik täsiriniň bardygy aýratyn belläp geçildi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147480
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2396
3877
34904
94698
4147480

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi