2020-nji ýylyň 05-nji maýynda Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Daşoguz welaýat raýat goraýyşy we halasediş işleri Müdirliginiň hem-de, TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleriniň we meýletinçileriniň gatnaşmagynda ,,Adatdan daşary ýagdaýlarda gözleg-halas ediş işlerini alyp barmak we ejir çekenlere ilkinji lukmana çenli kömek bermek boýunça meýletinçileriň işini guramak we gerimini giňeltmek“ ady bilen tegelek stoluň başynda maslahat geçirildi. Onda, ýer titremesi ýüze çykan halatynda halas ediş çäreleriň guralyşy, şikeslenmelerde lukmandan deslapky ilkinji kömegiň berlişine gözegçilik, ilkinji kömegiň kadalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Gatnaşyjylara ýiti respirator keseller, onuň öňüni almak barada wideoşekiller görkezildi. Maslahatda ýurdumyzyň baş baýlygy bolan ynsan saglygy, onuň bagtyýar ýaşaýşy, şeýle-de beden we ruhy taýdan kämil, giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmek ýaly meselelere garaldy.