Watanymyzda sepleşip gelýän ýyllaryň ahlisi haýyrly maksatlary öňde goýmak bilen başlanýar. 2020-nji ýyla hem, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ,,Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany“ diýip at berildi.
       Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji ýyllarynda Bitaraplyk derejesine eýe boldy. Türkmenistanyň Bitaraplygyny Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler tarapyndan iki gezek ykrar edilmegi örän buýsandyryjydyr.
       Şu ýyl 1941-1945-nji ýyllarda dünýäni elendiren urşuň Ýeňiş bilen tamamlananyna 75 ýyl bolýar. Dünýä taryhynda, adamlaryň ýüreklerinde ýatdan çykmajak yz galdyran urşunda müňlerçe türkmenistanly ýigitler doganlyk halklarynyň wekilleri bilen egin-egine berip, edermenligiň hem-de gahrymançylygyň beýik nusgasyny görkezdiler.
       Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi bilen bilelikde muzeýde Beýik Ýeňişiň 75 ýyllyk baýramy mynasybetli ,,Merdana gerçeklere –baky Şöhrat“ atly aýdym sazly baýramçylyk sergisini gurnady. Bu serginiň çäginde uruş weteranlary bilen duşuşyk gurnalyp, olara gül çemenleriniň, sowgatlaryň gowşuryş dabarasy geçirildi. Uruş weteranlary ýaşlara we çagalara urşuň pajygaly wakalarynda türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň görkezen edermenlikleri barada gyzykly gürrüler berdiler. Weteranlar we ýaşlar muzeýdäki saklananýan Beýik Watançylyk Urşundan galan eksponatlar bilen tanyşdylar. Dabarada mekdep okuwçylarynyň aýdym-saz bilen çykyşlary dabaranyň has hem täsirli geçmegine ýardam berdi. Çäräniň soňunda TGÝMJ-niň işgärler, meýletinçileri, mekdep okuwçylary we talyplar uruş weteranlaryna biziň bu günki asuda asmanymyz üçin öz minnetdarlyklaryny aýtdylar.