Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň “Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paylanmagyny dolandyrmak” taslamasynyň hünärmenleri 2020 –nji ýylyň mart aýynyň dowamynda Aşgabat şäheriniň orta mekdeplerinde, mugallymlaryň we okuwçylaryň arasynda ,,Möwsümleýin ýiti respirator kesellerden goranmak we olaryň öňüni almak“ barada interaktiw okuwlaryny geçirdiler. Okuwçylara ýokanç keselleriň öňüni alamak boýunça bilimler dürli mysallaryň üsti bilen ýetirildi. Çagalar bilen dürli öwrediji oýunlar geçirilip, adam saglygyny arassa eller bilen gorap boljakdygyny düşündirildi. Ýokanç kesellerden goranmak üçin her birimiziň şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmegimiz zerurdyr.