BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Halkara Gyzyl Haç Komiteti Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri üçin okuw gurnady

2022-nji ýylyň 15-20-nji dekabry aralygynda Türkmenistanda Halkara Gyzyl Haç Komiteti (HGHK) Türkmenistanyň  Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri üçin bilelikde okuw geçirdi. Ilkinji okuwyň mowzugy Sebit merkeziniň başlygy Sangita Koenig we HGHK-nyň hyzmatdaşlygy koordinatory Murodjon Soliýew tarapyndan hödürlenen "Giriş kursy" boldy. Iki günüň dowamynda Halkara Gumanitar Hukuk, esasy ýörelgeler, işler we HGHK-nyň wezipesi barada mowzuklar we çykyşlar ara alnyp maslahatlaşyldy.

"Maşgala aragatnaşyklaryny dikeltmek"  atly ikinji okuwyň mowzugyny Gyrgyzystanyň kärdeşi,  maşgala aragatnaşyklaryny dikeltmek koordinatory, tälimçi Saltanat Abdyzhaparowa hödürledi. TGÝMJ-niň  işgärleri,  maşgala aragatnaşyklaryny dikeltmek çäreleriniň taryhyny we hukuk binýadyny,  we görnüşlerini öwrendiler, filmlere we mahabatlara tomaşa etdiler, toparda ilkinji psihologiki kömegi taýýarladylar. Işgärlere gözleg gullugynyň, dünýädäki Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň gözleg hyzmatlary bilen hyzmatdaşlykda aýry maşgalalaryň agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmek, daşary ýurtdaky garyndaşlaryny gözlemek, maşgala agzalarynyň arasynda maşgala habarlaryny bermek bilen meşgullanýandygy habar berildi. aýry-aýry maşgalalar, jaýlanan ýerleri tapýarlar we 2-nji Jahan Urşundan dürli şahadatnamalar berýärler, şolaryň esasynda raýatlar degişli ýeňillikleri, wizalary we garyndaşlarynyň jaýlanan ýerlerine baryp görmäge rugsat alyp bilerler.

Okuwlar örän täsirli we manyly boldy, netijede TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri gutarnykly şahadatnama aldylar.

 

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8532951
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
25800
26709
272307
606278
8532951

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10