BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň  Daşoguz welaýat bölüminiň guramagynda “Taryhy we ülkäni öwreniş” muzeýinde Baky Bitaraplygymyzyň 27-ýyllyk şanly senesi mynasybetli dekabr aýynyň 06-na  “Taryhy we ülkäni öwreniş” muzeýiniň işgärleriniň we Maliýe ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň arasynda “Bitaraplyk röwşen geljegimiziň baky binýady” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Parahat söýüji dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýän, ylalaşdyryjy merkez hökmünde tanalýan ata Watanymyz bu gün diňe bir sebitde däl, eýsem tutuş dünýäde özüniň at-abraýyny, syýasy ornuny has-da berkitdi. Ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasaty özara düşünişmek, birek-birege sarpa goýmak ýaly ynsanperwer ýörelgelere gönükdirilendir. Asuda we erkana durmuş halkymyzyň, ata-babalarymyzyň asyrlap arzuw eden arzyly gymmatlygydyr. Şeýle gymmatlygy agzybirlikde, jebislikde, ajaýyp döwürde halkara derejesinde toý-baýram etmek bolsa, her bir ynsan üçin bahasyna ýetip bolmajak uly bagtdyr diýip çykyş edenler  Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň dabaraly bellenilýän 27 ýyllyk  baýramynyň tutuş dünýä üçin wajyp ähmiýetini nygtadylar.

 

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8530667
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
23516
26709
270023
606278
8530667

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10