BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 5-ne «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý jemgyýeti , Körler we kerler jemgyýeti we Ýaş Tebigatçy edaralaranynyň guramasynda konsert geçirildi. Konsert eşitmek, görmek we gürlemek ukyby bolmadyk adamlaryň çykyş etmeginde guraldy. Şeýle-de konserde birnäçe edaralardan myhmanlar, meýletinçiler we raýatlar gatnaşdy. Eşitmegi, gürlemegi we görmegi ukyby bolmadyk adamlar özleriniň ukyplaryny konsertde görkezdiler. Olaryň birnäçesi aýdym aýtdylar, tans etdiler we öz düzen goşgularyny okadylar. Şeýle-de, çäräniň dowamynda ýarmarka hem geçirildi. Ýarmarkada  eşitmek, gürlemek we görmek ukyby ýok  adamlaryň el işleri, ýasan birnäçe zatlary görkezildi. Ýene bir bellemeli zatlaryň biri, ol hem çäräniň dowamynda meýletinçiler tarapyndan, gelen adamlara çaý we kofe paýlanyldy. Munuň paýlanylmagynyň esasy maksady- çaý we kofe paýlanylanda ony soramak üçin meýletinçileriň öwredýän eşitmek, gürlemek we görmek ukyby bolmadyk adamlaryň üm, hereketler dili esasynda çaý-kofeni sorap almakdy. Çäräniň geçirilmeginiň esasy maksady hem eşitmek, gürlemek we görmek ukyby bolmadyk adamlaryň ähli raýatlar bilen deňligini görkezmek we bikldirmekdir.
Çäräniň ahyrynda çärä gatnaşan işjen meýletinçilere Gyzyl Ýarymaý jemgyýeti tarapyndan birnäçe şahadatnamalar gowşuryldy. Çäre, ýagny konsert «Meýletinçiler»  barada aýdymlar bilen tamamlandy.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8532320
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
25169
26709
271676
606278
8532320

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10