BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň 3-7-nji oktýabry aralygynda Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň F.F.Martens adyndaky Halkara ynsanperwerlik hukugy boýunça Halkara bäsleşiginde türkmenistanly talyplar 1-nji orna mynasyp boldular. Bäsleşik Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Russiýa Federasiýasy, Belarus Respublikasy we Moldowa boýunça sebitleýin wekilhanasy tarapyndan gurnaldy we Moskwa şäherinde geçirildi.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary Gurbanow Döwlet, halkara jemagat hukugy hünäriniň 4-nji ýyl talyby, Geldyýewa Zöhre, halkara hususy hukugy hünäriniň 4-nji ýyl talyby, Nowruz Nurberdiýew, halkara jemagat hünäriniň 3-nji ýyl talyby, dagylardan ybarat bolan topar halkara bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, bäsleşigiň netijelerine laýyklykda 1-nji orna mynasyp boldular. Bäsleşige jemi GDA-nyň 7 döwletinden 21 sany ýokary okuw jaýy, hususan-da Russiýa Federasiýasyndan 12 sany, Belarus Respublikasyndan 4 sany, Gazagystan Respublikasyndan, Gyrgyz Respublikasyndan, Özbegistan Respublikasyndan we Türkmenistandan 1 sany ýokary okuw jaýlarynyň talyplar toparlary gatnaşdylar. Türkmen talyplaryny bäsleşige taýýarlan Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň halkara hukugy kafedrasynyň mugallymy Wekil Wekilow.

Türkmen talyplarynyň bu ýeňşi 1997-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän bu halkara bäsleşikde diňe bir ýurt derejesinde däl, eýsem Merkezi Aziýa döwletleriniň taryhynda hem ilkinji gezek bolup durýar. Bäsleşigiň dowamynda türkmen ýaşlary Türkmenistanda berilýän ýokary hilli bilimiň miwesini görkezdiler, olar halkara ynsanperwerlik hukugy boýunça özleriniň alan bilimlerini tejribede görkezdiler we emin agzalarynyň ýokary bahasyna mynasyp boldular.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8533070
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
25919
26709
272426
606278
8533070

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10