BAŞ SAHYPA

Ýol hereketiniň kadalary Türkmenistanyň çäginde ähli raýatlar üçin deňdir. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, polisiýa bölüminiň, ýerli häkimligiň wekilleri bilen bilelikde Medeniýet bölüminiň mejlisler zalynda halk köpçüliginiň arasynda, mekdeplerde “Ýol hereketiniň howpsuzlygy -ömrümiziň rahatlygy” ady bilen wagyz-nesihat çareleri geçirildi. Wagyz-nesihat çäreleriň dowamynda çykyş edenler: Ýol hereketine gatnaşyjylar kadalaryň – ýolyşyklaryň duýdurmalarynyň, ýol belgileriniň özlerine degişli talaplaryny bilmäge, berjaý etmäge borçludyklaryny, ýol belgileriniň gündelik durmuşymyzda uly ähmiýeti bolup, hereketi sazlamakda, ulaglaryň we pyýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmekde köçäniň düzgünini saklamak üçin örän zerurdygyny, ýol hereketiniň düzgünleriniň doly we dogry berjaý edilmegi köçelerde ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almagyny üpjün edýän esasy şertleriň biridir diýip bellap geçdiler.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154630
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1439
1562
8772
51062
6154630

Siziň IP: 35.175.107.185
2022-12-08