BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň ähli çaklerinde ilatyň arasynda “Ýol hereketiniň howpsyzlygy-ömrümiziň rahatlygy” şygarynyň 1 aýlygy mynasybetli wagyz-nesihat çärelerini geçirmeklik dowam edýär

Bu hepde TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölümi, PÝGG wekilleri bilen bilelikde wagyz-nesihat çäreleri geçirildi. Çäreler, Türkmenabat şäheriniň orta mekdeplerindäki ýokary synp okuwçylaryň arasynda geçirildi. Geçirilen çärede köçe ýol hereketleriniň düzgünleri we onuň bilen baglanşykly meseleleri barada gürrüň edildi. Bu çäräniň dowamynda okuwçylara ýol hereketiniň düzgünlerini olary nähili we näme üçin berjaý etmeli, köçede özüňi nädip goramalydygy barada wagyz-nesihat edildi. Okuwçylar biziň wekillerimizi ünsli diňläp,öz gyzyklanan soraglaryny berdiler.Çärä gatnaşyjylaryň hemmesi geçirilen duşuşykdan hoşal boldular we minnetdarlygyny bildirdiler.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154604
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1413
1562
8746
51062
6154604

Siziň IP: 35.175.107.185
2022-12-08