BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Lebap welaýat Polisiýa müdirliginiň PÝGG-niň, Lebap welaýat teleýaýlym gullugynyň we TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleriniň gurnamagynda Türkmenabat şäheriniň iň uly köçeleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda birnäçe sürüjileriň we pyýada ýolagçylaryň arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri geçirildi. Polisiýanyň ýol gözegçilik gulugynyň işgärleriniň kömegi bilen awtoulaglar ýol kenaryna çekilip, sürüjilere ýollarda sazlaşykly hereket edip, ýol hereketiniň düzgünlerini doly berjaý etmekligi wagyz etmek bilen biziň ildeşlerimiziň ajaýyp zamanasyna asuda ýaşamaklygy üçin şeýle çäreleriň ähmiýetiniň ulydygyna ünsüni çekýäris.

TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri tarapyndan geçirilen çäreleriň dowamynda sürüjiler bilen bir hatarda ýolagçy raýatlara hem ýol hadysalarydan ägä bolmak, lukmandan deslapky ilkinji kömegini bermekligiň kadalaryny ündeýän degişli neşir önümleri paýlanylyp berildi. Şeýle çäreler Lebap welaýatyň etraplarynda, obalaryň çäklerinde hem giňden geçirilýär.

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
10622594
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
19931
21109
547586
574138
10622594

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26