BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan  welaýat  bölüminiň işgärleri tarapyndan, Türkmenbaşy etrabynyň merkezi kitaphanasynda  okyjylaryň arasynda  “Arkadagyň şygarlary dillermize dessandyr” ady bilen gürrüňdeşlik çäresi  geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda ýaşlaryň ylym-bilim hem-de çeper döredijilik bilen meşgullanmaklaryna giň ýol açylýar. Gahryman Arkadagymyzyň ýazan kitaplary ýaş nesillere görelde mekdebi bolup durýar diýip bellap geçdiler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde we ýaşlar syýasatyny dabaralandyrmakda alyp barýan tutumly işleri üçin çärä gatnaşanlar Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

 

  

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6836557
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
19054
24448
465025
131460
6836557

Siziň IP: 3.236.209.138
2023-03-25