BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň iýul aýynyň 20-ne, TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan Türkmenistanyň Içeri Işleri Ministrliginiň wekilleri bilen bilelikde  “Bagtyýarlyk” çagalary dynç alyş we sagaladyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Çäräň dowamynda işgärler we meýletinçiler tarapyndan “Gün urma”, “Howpsuz zolaklarda suwa düşmeklik”, “Gigiýenanyň düzgünleri” we “Sanitariýa” atly mowzuklar barada aýdylyp geçildi. Çäräň dowamynda TGÝMJ-niň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri we meýletinçileri tarapyndan “Gigiýena” we “Sanitariýa” atly mowzuga degişlilikde gatnaşan çagalaryň ählisine sanitar toplumlary paýlanyldy.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6837766
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
20263
24448
466234
131460
6837766

Siziň IP: 3.236.209.138
2023-03-25