BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň iyul aýynyň 04-05-i aralygynda Daşoguz  welaýat  kitaphanasynda  Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň (UNFPA,UNICEF,IOM)  gurnamagynda   Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýeti gatnaşmagynda  “Global pandemiýa bilen baglanşykly  köp ölçegli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin düşünjeligi ýokarlandyrmak we ýaşlary çekmek” ady bilen okuw sapagy geçirildi. 

Okuw sapagynyň dowamynda gatnaşyjylara sorag-jogaplar alyşylyp, prezintasiýalaryň görkezilmegi çäräniň täsirini has-da artdyrdy. Çäräniň ahyrynda ähli gatnaşajylara ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Oktyabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
6050735
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
288
1913
6683
44773
6050735

Siziň IP: 3.234.210.25
2022-10-06