BAŞ SAHYPA

2022-nji ýylyň  iýul aýynyň 01-05-i aralygynda TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler tarapyndan “Bagtyýar nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Howanyň üýtgemegi” mowzugy boýunça okuw sapaklaryny geçirdiler. TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň işgärler we meýletinçiler 5 günüň dowamynda çagalara howanyň üýtgemek meselesi, howanyň üýtgemegi tebigata we adama edýän täsiri barada gürrüň berdiler.

Geçirilen okuw sapaklaryny berkitmek maksady bilen, çagalaryň gatnaşmagynda sahnalar, aýdym-sazly çykyşlary boldy, olary milli lybaslarda ýaş aýdymçylar we tançylar uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Çäräniň ahyrynda eziz Watanymyz  hem-de bagtyýar çagalyk hakynda goşgy setirleri bilen öz duýgularyny beýan etdiler.       

 

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Oktyabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
6050649
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
202
1913
6597
44773
6050649

Siziň IP: 3.234.210.25
2022-10-06