BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

BAŞ SAHYPA

Watanymyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly Daşoguz welaýatynda hem Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlup ulanylmaga berlen “Bagtyýar nesil” atly çagalar üçin döwrebap sagaldyş we dynç alyş merkezi ýylyň ähli paslynda çagalaryň dynç alyş günlerini şadyýan geçirmekleri üçin ýokary derejede hyzmat edýär. Bu ýerde ýaş nesliň dynç almak bilen bir hatarda dürli gurnaklara gatnamaklary, sport bilen meşgullanmaklary we wagtlaryny manyly we täsirli geçirmekleri üçin ähli zerur şertler döredildi.                                                 

TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölümi, welaýat Polisiýa müdirliginiň Ýangyn howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri bilen bilelikde 2022-nji ýylyň 7-nji iýunynda sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi dolandyrmak” boýunça bäsleşik geçirildi. Çagalar betbagtçylyklara tiz we çalt seselenmek (gaçbatalga, ýangyn söndüriji enjamlary doly we dogry ulanmaklyk) boýunça bäsleşdiler hem-de adatdan daşary ýagdaýlar we tebigy betbagtçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda nähili hereket etmelidigi barada görkezme çykyşlaryny görkezdiler. Bu bäsleşik çagalaryň adatdan daşary ýagdaýlara garşy çäreleri taýýarlamakda öz endiklerini kämilleşdirmäge mümkinçilik döretdi.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
6837053
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
19550
24448
465521
131460
6837053

Siziň IP: 3.236.209.138
2023-03-25