BAŞ SAHYPA

   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyş döwründe her günümiz toýdur baýramlara baý. Türkmeniň toýy goşa-goşadan gelýär. Biziň üçin uly ähmiýeti bolan şeýle baýramlaryň biri hem Nowruzdur.
   Baharyň gelmegi bilen tebigat janlanýar, taş-töwerek gözel görke gelýär. Bu pasyl ynsanyň göwün guşuny ganatlandyrýar, ýaşaýşa bolan söýgüsini artdyrýar. Megerem, şonuň üçin bolsa gerek, biziň üçin iň naýbaşy hasaplanylýan baýramçylyklarymyzam şu pasylda bellenilýär. Nowruz diýenimizde-de täzeleniş , täze görnüş göz öňümize gelýär. Tebigatyň janlanýan paslynda daş-töwerege täzelenişi alyp gelýän bu baýramçylygyň baharda bellenilmegi ýönelige däl.
   Nowruz baýramy türkmen halkymyz tarapyndan uly dabara bilen bellenilýär. Ähli ýerde toý gazanlary atarylýar, naz-nygmatdan doly saçaklar giňden ýazylýar. Her kim özüniň täze tikinen egin-eşigini geýip, dogan-garyndaşynyka, dost-ýarynyňka, tanyş-bilişiniňkä görme-görşe barýar. Hemmeler biri-birini baýramçylyk bilen gutlaýar. Nowruz baýramçylygyna watandaşlarymyz zähmet üstünlikleri, toý serpaýlary bilen gelýär. Diýarymyzyň ähli künjeginde bu baýram mynasybetli aýdym-sazlar ýaňlanyp,dabaradyr çäreler guralýar.
   Milli bahar baýramy, Halkara Nowruz güni mynasybetli şeýle çäreleriň biri hem Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň hem-de Türkmen halysynyň milli muzeýiniň agzybir igärleri tarapyndan “Nowruz geldi – Arkadagly Watana” ady bilen geçirildi.
Çäräniň başynda Türkmen halysynyň milli muzeýine gezelenç guraldy. Bahar paslynyň gözelligi, al-elwan güllere gark bolup oturan türkmen tebigatynyň ajaýyplygy, owadanlygy gelin-  gyzlarymyz tarapyndan çitimlere salynan nepis halylara syn edildi.
    Soňra bolsa çärä gatnaşyjylar tarapyndan Milli bahar baýramy, Halkara Nowruz güni, döwrümiziň gözellikleri barada gyzykly gürrüňler berildi.
Türkmen halkyny baky bagtyň goýnunda ýaşadýan, eşretli zamanany peşgeş beren Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaç alsyn! Toýlarymyz toýlara ulaşsyn!

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154618
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1427
1562
8760
51062
6154618

Siziň IP: 35.175.107.185
2022-12-08