BAŞ SAHYPA

   2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetinde Türkmenistanyň ussat diplomaty, hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Gahrymany, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary, Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçi Çynar Rüstemowa, Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý komitetiniň wekili, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekili, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň meýletinçi talyplary gatnaşdylar.
   Dabaranyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli halkymyza peşgeş beren täze eseriniň many-mazmuny, ylmy-terbiýeçilik ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Dabaranyň aýdym-sazly geçirilmegi gatnaşyjylaryň kalbyny has-da ruhlandyrdy.
   Hormatly Prezidentimiziň 2021 – 2022-nji ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň durmuşyndaky, şeýle-de halkara derejeli möhüm wakalar, taryhy seneler mynasybetli sözlän sözlerini, daşary ýurtlaryň habar beriş serişdelerine beren interwýularyny özünde jemleýän «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly kitabynyň türkmen halkyna sowgat berilmegi giň okyjylar köpçüliginiň, esasanam diplomatlaryň kalbyny egsilmez buýsanja besledi. Dabaranyň aýdym-sazlaryň ýaňlanmagy gatnaşyjylaryň kalbyny has-da ruhlandyrdy.
   Tanyşdyrylyş dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar berkarar Watanymyzyň abraýyny Ýer ýüzünde belentden belende galdyrýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini, galamynyň ýiti bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Dekabr 2022
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
6154579
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1388
1562
8721
51062
6154579

Siziň IP: 35.175.107.185
2022-12-08