Habarlar

   Ýurdumyzda Konstitusiýamyzyň kabul edilmeginiň baýramy we Baýdak baýramy uly ruhubelentlik bilen, giňden bellenilýär, watansöýüjiligimiziň hem-de ynsanperwerligimiziň belent ýörelgeleri dabaralandyrylýar.
    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkmen Döwlet Binagärçilik- gurluşyk instituty bilen bilelikde guramaklarynda talyplaryň we meýletinçileriň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Şatlyk şowhuna beslenen baýramçylyk çäresinde Türkmen Döwlet Binagärçilik- gurluşyk institutynyň talyplary baýramçylyk konserti bilen çykyş etdiler. Konsertde türkmen halk aýdymlary we estrada aýdymlary ýerine ýetirilip, olar tans toparlarynyň çykyşlary bilen utgaşdyryldy. Çäräniň soňunda talyplar we meýletinçiler “Arkadag” aýdymyny ýerine ýetirdiler.

   

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660639
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
6
1580
6
66925
3660639

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-06-01