Habarlar

    Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti döwlet edaralaryna kömekçi gurama hökmünde ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça yzygiderli öwrediji çäreleri we okuwlary geçirýär. Türkmenistanyň ähli künjeginde TGÝMJ-niň işgärleri, edara-kärhanalaryň işgärleriniň, talyplaryň, mekdep okuwçylarynyň arasynda öňüni alyş çärelerini geçirip, bu çärelerde lukmanlar bilen bilelikde çykyş edýärler. Çykyşlarda häzirki döwürde wajyp ýokanç we ýokanç däl keseller barada jikme-jik durlup geçilýär, diňleýjilere keselleriň öňüni almak boýunça birnäçe maslahatlat berilýär. Her çäreleriň soňunda dişleýjilere habar beriş çap serişdeleri paýlanyp berilýär. Geçen döwürde öňüni alyş çäreleri bilen edara-kärhanalarda, ýokary okuw jaýlarynda we mekdeplerde jemi 3 000 gowrak adam gurşalyp alyndy.

 

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660575
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1522
1583
66867
92988
3660575

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31