Habarlar

      Daşoguz welaýatynyň 1-nji hünärment mekdebiniň talyplarynyň arasynda Polisiýa müdirliginiň, suwda halas ediş müdirliginiň, lukmanlaryň hem-de, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleriniň gatnaşmagynda zyýanly endiklere garşy göreşmek, tertip-düzgünleri berjaý etmek bilen bagly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda ýaramaz endiklere garşy göreşmek barada giňişleýin gürrüň berildi. Halkymyzyň asuda, parahat durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek barada yzygider durmuşa geçirilýän işleri, ýaşlaryň arasynda ýaramaz endikleriň ýetirýän zyýany barada düşündirmek we wagyz etmek maksady bilen ýaramaz ýagdaýlaryň döremegine ýol bermeli däldigini düşündirildi. Ýaramaz hadysalarynyň öňüni almak we olaryň ýüze çykýan ýagdaýyna gözegçiligi güýçlendirmek barada meselelerine giňişleýin durup geçildi. Ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň eşretli geljegi üçin irginsiz aladalary edýändigini bellemek bilen, mundan beýläk hem wagyz-nesihat işlerine ählimiz bolup gatnaşmaklyga çagyryldy.

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660621
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1568
1583
66913
92988
3660621

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31